Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepassing

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

 1. Eventuele wijzigingen in de opdracht vanwege de klant, nadat deze definitief werd goedgekeurd, geven aanleiding tot aanrekening van meerkosten. Ongeacht of de wijzigingen voor, bij de aanvang van of tijdens de werken worden gevraagd.
 2. Voor de werken worden aangevat is de klant gehouden, na het ondertekenen van de offerte, tot betaling van 25% van het totaalbedrag binnen drie kalenderdagen.
 3. Bij de dag van het opstarten van de werf, dient er een volgend bedrag van 25% van het totaal betaald te worden.
 4. Alle facturen dienen veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. De veertiende dag na factuurdatum is de vervaldag.
 5. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag, BTW inbegrepen. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding bij wijze van verhogingsbeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, BTW inbegrepen, met een minimum van €200 en een maximum van €2500.
 6. Niet in onze prijs inbegrepen :
 • Het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, enz…, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.
 • Indien bv. pleisterwerk loskomt of barst, om welke reden dan ook, voor, tijdens of na de werkzaamheden (bv. bij het afstomen van behang).
 1. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden doorgerekend aan de klant.
 2. De aannemer kan de afmetingen slechts correct nemen indien de bezettingswerken, de chapewerken (en de bevloering) zijn uitgevoerd. Voor afmetingen die de aannemer werden overgemaakt door de klant of door derden, heeft de aannemer het recht deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijke nameting, rekening houdend met het feit dat openingen in muren boven 6m² voor 80% worden afgetrokken en openingen beneden deze grens nooit voor aftrek in aanmerking komen. Alle andere te schilderen oppervlakten worden steeds vol, ontwikkeld opgemeten tenzij anders wordt afgesproken.

Uitvoering van de werken

 1. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de veertien dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort, of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 2. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
 3. Na plaatsing van de goederen op de werf, gaat het risico over op de klant.(diefstal, vandalisme,…)
 4. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
 5. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.
 6. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
 7. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

 1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 2. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst zou uitmaken.
 3. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 4. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de acht dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 5. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen
  gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 6. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
 7. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van zes maanden vanaf de oplevering.

De waarborg dekt evenwel niet :

 • Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen
 • De schade veroorzaakt door overmacht
 • Een handeling of de opzettelijke fout van het om even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden
 • Vorst – of vochtschade
 • Degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz…
 • Het afschilferen of afpellen van nieuwe verf, aangebracht op oude kalklagen of dode lagen in de ondergrond die al dan niet geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn, zelfs al is er over de kalk een speciale vastzettingslaag aangebracht.

Sancties bij niet nakoming van de contractuele verplichtingen

 1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf. Dit verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

Betaling

 1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
 2. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht dagen na ontvangst via aangetekend schrijven wordt betwist.

Bevoegdheid

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van Oudenaarde.
 2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.